Normes d’ús espais

La Reserva d’un espai es considera formalitzada un cop s’hagi confirmat per part de l’equip tècnic de La Lira i realitzat el pagament de l’import acordat en cas de lloguer de sala.

Els espais i el mobiliari els gestionarà el sol·licitant, modificant-ne la disposició si cal. S’hauran d’utilitzar amb respecte per evitar el seu deteriorament i, en cap cas, es podran variar les instal·lacions elèctriques ja efectuades. El mobiliari, així com la resta d’elements inclosos en els diferents espais demanats, hauran de quedar disposats de la mateixa forma en la que s’han trobat.

No es podrà fer ús de l’equip de so de la sala d’actes sense la presència d’un tècnic especialista en so i llums.

En cas que es produeixin desperfectes durant la cessió de l’espai seran sempre responsabilitat del sol·licitant i de l’entitat i col·lectiu que representa.

Un cop finalitzat l’ús de l’espai caldrà apagar els llums o avisar al responsable que l’activitat ha finalitzat i que l’espai ja és lliure.

No es podran deixar emmagatzemats objectes a les sales sense haver-ho comunicat prèviament al Centre.

La SCE La Lira no es farà responsable dels objectes sostrets ni de cap dany personal que pugui patir qualsevol de les persones que participin de l’activitat per la qual es sol·licita l’espai si es fa un ús indegut dels materials o instal·lacions. En el cas dels menors d’edat, aquesta responsabilitat queda en mans dels adults majors d’edat que els acompanyin.
Cal tenir en compte que l’Entitat, per norma general, obre a les 10h i tanca a les 21h. Cal començar o finalitzar l’activitat amb el temps suficient per poder complir l’horari. En cas de cessions fora de l’horari habitual, caldrà pactar prèviament l’hora d’acabament de l’activitat i assumir el cost, si s’escau, que suposa.

 

Comments are closed.