El servei de cessió d’espais és un dels serveis que ofereix la Societat Cultural i Esportiva La Lira (ara endavant SCE La Lira). Aquest servei posa a disposició de les entitats, associacions, col·lectius, artistes i ciutadania la cessió d’espais del centre i el seu equipament tècnic.

1. Procediment de reserva i tractament de les sol·licituds

La petició d’ús dels espais s’haurà de fer per escrit mitjançant el formulari de sol·licitud de cessió d’espais que trobareu penjada al web de La Lira. Cal omplir totes les dades de la fitxa de sol·licitud.

Les sol·licituds s’hauran de fer, com a mínim, amb quinze dies d’antelació. Les sol·licituds es poden formalitzar mitjançant un correu electrònic a infolalira@scelalira.cat o personalment a la secretaria de l’entitat (primera planta).

La reserva de l’espai es realitzarà quan el sol·licitant rebi un correu de confirmació per part la dinamitzadora de l’entitat. A la resposta hi constarà l’import que haurà de pagar per la totalitat dels serveis .

Pagament

El pagament caldrà fer-lo efectiu abans de fer ús de l’espai mitjançant una transferència bancària. Prèviament es farà arribar una factura, una setmana abans, amb les dades bancàries de la SCE La Lira.

En el cas de les entitats que tenen una normativa específica per al pagament de factures, ho haurà d’especificar.

Anul·lació

En cas que la anul·lació de la reserva es faci amb un mínim de 48 hores d’antelació, el sol·licitant té dret a no efectuar el pagament de l’import acordat o a que es reservi una nova data, dins del mateix any en curs.

La SCE La Lira es reserva el dret d’anul·lació per causes d’interès del propi equipament.

2. Horaris de cessió

Els horaris de cessió seran horaris d’obertura de l’equipament (de dilluns a divendres de 10 a 21h. Cal tenir en compte i concretar els horaris de muntatge i desmuntatge.

Si es desitja sol·licitar un espai fora d’aquest horari, s’ha de tenir en compte que s’haurà d’adaptar a la disponibilitat de la persona de l’entitat que farà el suport.
Les cessions es fan per fraccions mínimes d’una hora. L’espai ha de quedar lliure i recollit a l’hora acordada.

3. Necessitats tècniques

La cessió d’espais pot anar acompanyada de la cessió d’altres elements tècnics: projector, ordinadors portàtils… El material tècnic necessari s’ha d’especificar en el formulari de sol·licitud.

L’equip de la SCE La Lira assumeix un acompanyament tècnic bàsic. En cas que l’activitat requereixi un acompanyament més específic pel seu grau de complexitat o que l’entitat sol·licitant vulgui una cobertura tècnica de l’acte, caldrà contractar un tècnic de so. En aquest últim cas, us passarem el contacte de la nostra empresa proveïdora habitual. L’entitat sol·licitant s’haurà de fer càrrec d’aquesta despesa.

4. Difusió i drets d’imatge

La SCE La Lira no assumirà la producció de suports de difusió per a activitats de les cessions d’espai. Encara que pot fer-ne difusió.

5. Normes d’ús i recomanacions

La persona, entitat o grup que utilitza els espais del centre es fa responsable de la seva activitat pel que fa a l’organització global de l’acte i al compliment de la normativa d’ús:

 1. Respectar els aforaments autoritzats dels espais.
 2. Fer bon ús de l’espai i/o de l’equip cedit.
 3. Fer-se càrrec del muntatge i desmuntatge de les activitats amb la supervisió de l’equip del centre.
 4. Garantir l’ordre i el control durant l’activitat, així com, no bloquejar, ni dificultar l’accés, ni obstaculitzar o tapar les sortides d’emergència i respectar tots els elements de seguretat i prevenció.
 5. L’equipament podrà suspendre la programació de música si es supera el volum de decibels permès en les ordenances municipals, o si es causen molèsties evidents al veïnat.
 6. Recollir tot el material i deixalles que hagin generat, respectant els criteris de selecció de la recollida selectiva de residus, i dipositar-los en els contenidors pertinents.
 7. Sempre que es realitzi algun tipus de refrigeri caldrà fer-se càrrec de la neteja de l’espai.
 8. Respectar la normativa que prohibeix fumar en tot l’edifici, així com el consum de substàncies tòxiques.
 9. No menjar ni beure a les sales, excepte autorització expressa del centre. La prioritat del servei de càtering la té els gestors del Bar de La Lira.
 10. No clavar, penjar o adossar materials en cap dels espais del centre sense autorització.
 11. El/la sol·licitant es compromet a comunicar a les persones que assisteixin a l’acte aquestes normes i a exigir-les el seu compliment.

Les instal·lacions elèctriques no poden ser modificades en cap circumstància sense autorització prèvia per la Societat Cultural i Esportiva La Lira.

L’entitat sol·licitant respondrà per tots els danys i perjudicis, materials, personals i morals derivats de la celebració de l’acte, de les feines de muntatge i/o de desmuntatge o de qualsevol altre acte que li sigui imputable, restant l’equipament exonerat de tota responsabilitat al respecte.

La cessió de la sala només dóna dret a l’ús d’aquesta i en l’horari preestablert. En aquest sentit, no es pot utilitzar cap altre espai, excepte que el centre ho autoritzi. Així mateix, s’haurà de mantenir una actitud de respecte cap a la resta d’usuaris i usuàries.

El mobiliari, així com la resta d’elements inclosos en els diferents espais demanats, hauran de quedar disposats de la mateixa forma en la que s’han trobat.

L’equipament no es fa responsable del material propietat de les entitats sol·licitants.

Compliment normativa de seguretat i prevenció de riscos laborals.

El/la sol·licitant serà responsable que tots els treballs que es portin a terme per a l’organització, muntatge i desmuntatge de l’acte programat es realitzin d’acord amb la normativa vigent en matèria de Seguretat i Prevenció de Riscos Laborals, així com de la normativa aplicable a les condicions específiques dels materials utilitzables i aquella que sigui d’aplicació durant la celebració de l’acte.

6. Drets d’autor i llicències

En cas que hi hagi cap manifestació artística o espectacle, el/la sol·licitant haurà d’estar en possessió de les corresponents autoritzacions, llicències o permisos dels autors i/o d’altres titulars de drets de propietat intel·lectual reconeguts per la llei, eximint a l’equipament de tota responsabilitat al respecte. Així mateix, el/la sol·licitant es compromet a acreditar els permisos i/o llicències municipals necessaris per dur a terme la seva activitat abans de l’inici de l’ocupació de l’espai.

7. Medi ambient

Cal fer un ús responsable i sostenible de l’enllumenat.

Cal fer recollida selectiva dels residus generats. A cada planta es disposa de contenidors per cada tipus de residu.

8. Tarifes per a l’ús d’espais

Podeu consultar els preus actuals en el següent enllaç.